Μαθαίνουμε να μιλάμε για καθημερινή ρουτινά χρησιμοποιώντας τον Present Simple.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Πολυγλωσσία – Αγγλικά

Αρχική λεζάντα: What do you do EVERY DAY?
Wake up, go to work, have lunch, go home…
Watch this video about Sara’s day.
There are lots of examples of the PRESENT SIMPLE tense.
We use the Present Simple for repeated action, things that we always do.
Find out more about learning English with us:
Visit http://bigbusinessenglish.com/

Δημιουργός: Business English (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 04-06-2018

Διάρκεια βίντεο: 01:58