Το βίντεο εξηγεί 10 λογοτεχνικές συσκευές της αγγλικής γλώσσας, όπως σχήματα λόγου.

Γλώσσα: Αγγλικά

Μάθημα: Αλφαβητισμός

Αρχική λεζάντα: We hope you enjoyed this video! If you have any questions please ask in the comments.
Visit Our Website ➜ https://ilearneasy.co.uk
Access Free Resources ➜ https://ilearneasy.co.uk/subjects/
Book an Online Lesson ➜ https://ilearneasy.co.uk/contact-us/
Contact Us ➜ https://ilearneasy.co.uk/contact-us/
Instagram ➜ https://www.instagram.com/ilearneasye…

Time stamps:
0:00 – Metaphor
2:01 – Simile
3:23 – Onomatopoeia
4:21 – Personification
5:23 – Idiom
6:33 – Alliteration
7:32 – Hyperbole
8:37 – Assonance
9:42 – Oxymoron
10:40 – Pun

Δημιουργός: Learn Easy English (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 16-03-2022

Διάρκεια βίντεο: 12:11