Το βίντεο παρουσιάζει την φύση και την διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γλώσσα: Εσθονικά

Μάθημα: Πολιτική Αγωγή – Πολιτική εκπαίδευση

Αρχική λεζάντα: Video on mõeldud õppematerjaliks 9. klassi ühiskonnaõpetuse tunnis ning tutvustab Euroopa Liidu olemust ja juhtimist ning toob näiteid, kuidas Eesti ja meie Euroopa Liidu kodanikena Euroopa Liidust kasu saame.

Sisukord:
00:00 Sissejuhatus
00:37 Mis on Euroopa Liit? / Kuidas Euroopa Liit toimib?
02:08 Euroopa Ülemkogu
02:15 Euroopa Liidu Nõukogu
02:29 Euroopa Komisjon
02:49 Euroopa Parlament
03:13 Euroopa Liidu vastane kriitika
04:46 Euronõuded
05:13 Miks kuulub Eesti Euroopa Liitu?
05:34 Kust Euroopa Liidu raha tuleb?
06:32 Euroopa Liidu siseturg. Majandusareng
07:44 Euroopa Liidu kodanike hüved
09:02 Kokkuvõte
[…]

Δημιουργός: Videoõps (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 19-04-2021

Διάρκεια βίντεο: 10:10