Το βίντεο αφορά την ισχύ της πίεσης του αέρα.

Γλώσσα: Εσθονικά

Μάθημα: Επιστήμες – Φυσική

Αρχική λεζάντα: Katse selgitus
Esimene katse on sarnane katsele „Klaasi vaakum“, kuid lõpptulemus on täiesti erinev. Küünlaleek kuumutab õhku, mille tulemusel temperatuur suureneb, soe õhk paisub ja rõhk tõuseb. Kui leek kustub, on kogu kolvialune hapnik ära põlenud ja temperatuur hakkab alanema. Õhu jahtumisel vahetub paisumine ruumala vähenemisega, samuti langeb rõhk kolvi sees.

Lõpptulemusena on rõhu jätkuval langemisel kolvisisene rõhk madalam ümbritseva õhu rõhust. Tingituna rõhkude erinevusest, avaldab kõrgema rõhuga kolbi ümbritsev õhk suuremat jõudu nii kolvi välispinnale kui veele kolvi alumise ääre ümbruses ja kuna kolvisisene rõhk on madalam, omades väiksemat jõudu, surub õhurõhk veepinda ning veetase kolvi sees tõuseb.
[…]

Δημιουργός: MK³ füüsika katsed (YouTube)

Ημερομηνία έκδοσης: 07-11-2014

Διάρκεια βίντεο: 02:37