Projekt

Kontekst

Sotsiaalmeedia annab viljaka pinnase mikroõpetamise kontendi õitsenguks, kuna see on põnev, lakooniline ja kergesti parandtav. Pole kahtlust, et nende kasutamise arendamine hariduses võib tugevdada õpetajate ja õpilaste õpetamis- ja õppimisprotsessi.

1. Õpilase peamine tegevus online sotsiaalmeedias

Digitaalsed seadmed ja Internet on olnud domineeriv osa tänapäeva õpilaste elust alates nende kujunemisaastatest, kusjuures sotsiaalmeedia on IKT -tegevus, mis valitseb tänapäeval. 2019. aasta EuroStati andmetel märgitakse, et 94% – l ELi õpilastest, kes kasutavad Internetti iga päev, on 85% -le levinum veebitegevus sotsiaalvõrgustiku kasutamine, näiteks Tiktok, Snapchat ja Instagram.

2. Sotsiaalmeedia saab vastata tänaste digitaalse hariduse väljakutsetele

Pandeemia ajavahemikul, mis viis IKT kasutamise buumini õppimises, on ELi Komisjon võtnud kasutusele digitaalse hariduse tegevuskava (2021-2027), mis on õpetajatele üleskutseks muuta nende õpetamine sobivaks digitaalsele vanusele. Tegevuskava väidab, et tehnoloogiad võivad olla tööriistad koostööõppeks ja digitaalse materjalide loomiseks/jagamiseks, mis on hõlpsasti kättesaadav, taskukohane ja juurdepääsetav kõigile õppijatele, eriti erivajadustega õpilastele.

3. Võrreldes õpilastega õpetajate(ja täiskasvanud inimeste üldiselt) sotsiaalmeedia kasutamine on piiratud

Vaatamata sellele, et  2020. aasta EL -i parlamendiuuringu pealkiri on “Digitaalajastu hariduse ümbermõtestamine”, selleks, et kasutada uusi tehnoloogiaid peavad õpetajad olema keskne tõukejõud nende edukaks  rakendamiseks. Sama uuring teatab aga, et õpetajad kasutavad IKT -d enamasti lihtsate ülesannete jaoks, mitte spetsialiseerunud õpetamiseesmärkidel. Kui rääkida sotsiaalmeediast, näitavad andmed meile, et õpetajate valmisolek on nende õpilastest märkimisväärselt maha jäänud.

Võrdlemine, mis oli tehtud kasutades EuroStat 2019 andmeid, noorte osakaalu ja sotsiaalmeedia tegevusega tegelevate täiskasvanute osakaalu vahel Euroopa Liidus näitab keskmist erinevust 30 %. Sama allikas näitab ka seda, et EL- i keskmine % täiskasvanuid, kellel on digitaalsed oskused, mis tähistavad seda võimet (muu hulgas parameetrite hulgas) mitte ainult sotsiaalvõrgustikes osaleda, vaid ka ise loodud materjali üles laadida, mida teistega jagada (EuroStat) , on vaid 31.

Õpetajate väljavaated digitaaltehnoloogiate rakendamisel ei tundu olevat probleem, kuna ELi digitaalse hariduse tegevuskava märkis „digitaalse materjali loomine” kui domineerivat valdkonda, kus õpetajad sooviksid lähitulevikus arendada nende digioskusi.

ELi parlamendi uuring kajastab seda väidet ja märgib, et õpetajate digitaalse oskuse arengut takistavad tegurid on: tajutav lõhe nende digitaalsetes oskustes, ohutusprobleemides ja koolitusvõimaluste puudumisel.

Meie eesmärk

See projekt pakub keskkooli õpetajatele ja nende õpilastele nõustamist, koolitust ja ressursse, eesmärgiga arendada nende digitaalset valmisolekut ja materjali loomise oskust sotsiaalmeedia kasutamiseks pedagoogilise eesmärgiga tähendusrikkal ja kaasaval viisil.

Õppekava ja ELi olulisus on peamine prioriteet – seega õpivad õpetajad sotsiaalmeedia materjali  integreerima oma pedagoogilisse praktikasse, samas rakendavad ka Erasmus+ programmi “Elukestev Õpe” peamisi pädevusi.

Edendatakse sotsiaalmeedias mikroõpetamise põhimõtteid ja praktilisi kasutusviise, mis võivad vastata õpilaste konkreetsetele vajadustele.

Kogu selle protsessi vältel käsitleme ka muret sotsiaalmeedia ohutusest ja õpilaste liigsest sotsiaalmeedia kasutamisest, pakkudes ohutusressursse õppematerjalide loomiseks ja digitaalse kirjaoskuse arendamiseks.